Eşya Taşıma Kuralları

1. Eşya-Yükü Araca Yükleme

Eşyanın niteliği kırılabilecek yada arızaya sebeb olabilecek bir ürünse paketlenme yapılması onu bu olumsuz durumların yaşanmasından koruyacaktır. Ambalajlanma yapılırken taşıyan raca zarar vermeyecek şekilde yapılmalıdır.

Aracınız yükün olduğu yere uygun bir şekilde yanaştırarak yüke göre uygun olan yükleme kapağı açılır. Yükün veya eşyanın planlanan şekilde doğru olarak yüklenmesi sağlanır. Yükleme yapılacvak noktanın temizliğine dikkat edilir. Yükü taşıyacak aracın yükü taşıyabilecek kapasitede olmasına dikkat edilir.

Aracı yükleme işlemi tamamlandığında aracın yük kapakları düzgün bir şekilde kapatılmalıdır Taşıma yaparken yüklenen yükün etrafa saçılıp dağılmasına dikkat ederek Aracın taşıma kapasitesinden fazla ise yük yüklenmez. Yüklenen aractaki yükün dışına taşması durumunda önden bir, arkadan 2 metreden fazlasına izin verilemez. Yük ile birlikte kamyon ve kamyonetlerle aynı zamanda yolcu taşınamaz. Yükler arası boşluk kadığında hava yastığı kullanılarak kaymalarını önlemeliyiz. Araç sürücüsü yüklenen malın adedini ve ne olduğuu bilmelidir. Yükleme sırasında ağır olan yükler alt kısıma konarken hafif olan yükler üst kısıma konulur.

Bozulma ve kırılma ihitimali olan mallara“Dikkat Kırılacak Eşya” veya “Çabuk Bozulur Madde” ibareli  etiket yapıştırılmalıdır.

  1. Sözleşmede kararlaştırılmış olan taşıma ücretinin tamamını,
  2. Doğmuş bekleme ücretini,
  • Eksik yükleme sebebiyle yapmak zorunda kaldığı giderleri ve uğradığı zararı,
  • Alacakları, eksik yükleme sebebiyle kısmen veya tamamen temi­natsız kalmışsa, kendisine ek teminat gösterilmesini, isteyebilir. An­cak, kısmen yüklenmeyen eşyanın yerine başka bir sözleşme uyarınca eşya taşmmışsa, bu eşya için alınacak taşıma ücreti, istenecek ücret et­ten mahsup edilir.

Özel olarak ambalaj edilmesi gereken maddeler ve bunların ambalaj şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

  1. Cam eşya veya kolay kırılabilir diğer eşyalar; taşıma sırasında birbirine veya kutunun iç kenarlarına sürtünmesini veya çarpmasını ön­leyecek tarzda, içlerine kağıt, talaş veya benzeri koruyucu maddeler doldurulmuş ve beslenmiş olarak madenden, tahtadan, dayanıklı plastik maddeden veya sağlam karton kutularla ambalaj edilir.
  2. Sıvı ve kolayca sıvılaşabilen maddeler için iki kap kullanılır. Bi­rinci kap sızdırmaz şekilde kapalı şişe, çömlek, kavanoz, teneke veya plastik kutu ve benzeri ile ikinci kap maden, tahta, plastik veya sağlam karton kutudan oluşturularak iki kap arası yeterli miktarda talaş, pamuk veya uygun herhangi bir koruyucu ve emici madde ile beslenir.
  3. Taşınması daha az sakıncalı olan merhem, sıvı sabun, reçine ve benzerleri gibi güç sıvılaşabilen yağlı maddeler ve ipekböceği tohum­lan için de iki ambalaj kullanılır. Bunlar kutu, bez torba, plastik ve ben­zeri maddeden yapılmış ilk ambalaja konulur. Bu ambalaj tahta, plastik, madeni veya yeterince dayanıklı bir maddeden yapılmış ikinci bir am­balaj içine yerleştirilir.

ç) Anilin mavisi ve benzeri boyayıcı kuru tozlar; dayanıklı ve sız­dırmaz teneke veya plastik kutulara ve bunlar da aynca tahtadan, daya-

nıklı plastik maddeden veya sağlam oluklu kartondan yapılmış ikinci bir kuruya konulur ve bu iki ambalaj arasına emici ve koruyucu başka maddeler yerleştirilir.

  • Boyayıcı olmayan kuru tozlar; maden, tahta, dayanıklı plastik madde veya kartondan kap, kutu, torbaya bunlar da yukarıda sayılan maddelerin birinden yapılmış ikinci sağlam bir ambalaja yerleştirilir.
  • İlgili Bakanlıklarca gönderilmesine izin verilen ve tehlikeleri ön­lenmiş bulunan arı, ipekböceği ve sülükler ile canlı böcekler, kapsamı korunacak ve kişiler için tehlike oluşturmayacak şekilde ambalaj edilir. Bu tür gönderilerin üzerine canlı hayvan-live animals ibaresini taşıyan etiket yapıştırılır veya bu ibare belirgin bir şekilde elle yazılır.
  • Selüloitten yapılmış her türlü maddelerle, yanabilen filmler ağız­lan sıkıca kapatılmış teneke veya plastik kutulara ve bu kutular da oy­namayacak şekilde bir başka kutuya yerleştirilir. Üzerlerine ve yollama kâğıtlarına “Selüloittir, ateşten ve ışıktan uzak tutulacaktır.” ibaresini taşıyan etiket yapıştırılır veya bu ibare helirgin bir şekilde elle yazılır.

Kapsamında acil ilaç veya numunelik kimyasal madde bulunan gönderiler, birinci fıkrada belirtildiği gibi ambalaj lanmakla beraber, ka­bul formu ve ambalaj üzerine belirgin şekilde acil ilaç veya numunelik kimyasal madde ibaresi yazılır veya varsa buna ait etiket yapıştırılarak kabul edilir.

Ambalajsız kabul etme: Ayrılıp dağılmayacak şekilde iç içe giren veya bir araya getirilen maddeler, Ticarette ambalaj edilmeleri mutat ol­mayan tek bir parçadan ibaret maddeler. Değer konulmamış gönderile­rin tertip ve ambalajı; Ambalajı bez torba veya çuval olan gönderilerin ağızları, kapsamına müdahaleye izin vermeyecek şekilde emniyet apa-ratıyla kapatılır. Ambalajı bez torba veya çuval olmayan değer konul­mamış gönderiler hariç olmak üzere diğer gönderilere Resmi Makam veya Göndericinin uygun görüldüğü durumlarda aparat takılır.

Araç rampaya uygun şekilde yanaştırılır. El freni çekilir aracın arka lastiklerinin her iki yönüne uygun takoz sıkıştırılır.

Eşya araca bindirilme sırasının göre indirilir. Ancak önce yüklenen eşya en son iner mantığı ile çalışılır. İlgili mevzuatlar gereği taşınma kurallarına uygun olarak teslimat noktasına gelen eşyayı taşıma söz­leşmesinde yazılı değilse alıcı eşyayı araçtan indirmekle sorumludur. Aksi bir karar yok ise taşımacı aracının başında boşaltma işlemini de denetlemek zorundadır. Alıcının uygun ekipmanla araçtan indiremediği ve eşyanın zarar görmesi halinde Alıcı sorumludur. Taşımacının aracını boşaltma yerinde bekletme süresi taşıma sözleşmesinde belirtilmiyor ise Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre bu süreler ücretlidir.

Taşımacı temsilcisi boşaltma sonrası mutlaka eşyanın taşıma esna­sında zarar görmediğine dair alıcıya sevk irsaliyesinin bir nüshasını im­zalatıp araç işleticisine teslim etmekle yükümlüdür.