Mesleki Gelişim

İnsan kendinin yapabileceklerini ve yapamayacaklarını bilmesi kendisini tanımasıyla ilgilidir. Bir insan kendi yetenek, beceri, farkındalıkları, vb. Özelliklerini tam anlamıyla bilmesi kendisini ne kadar iyi tanıdığını göstergesidir. Kendisini iyi tanıyan kişi yaptıklarından yapacaklarını tahmin edebilir, yapamadıklarından varsayım çıkararak neden yapamadığını bilir.

Her birey kendinde olan yetenekleri geliştirmek ve kullanmakta kendisi sorumludur. Kişisel gelişim için en önemli nokta kendine olan güvenin ve inancın tam olmasıdır. Kişi yapabileceklerinden şüphe duymadan karar vermelidir

Algılama; gerek iç gerekse dış dünyadan edinilen bilgilerin yorum­lanması ve düzenlenmesidir.

Bellek: yaşanılanları, öğrenilenleri ve algılananları, geçmiş ve gele­cekle ilişkisini, bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür.

Muhakeme: bilgiyi belirli bir anlam çıkarma ve sonuca varma amacıyla kullanabilme yeteneğidir.

Düşünme; bilgi ve çözümlerin sebep sonuç ilişkisi içerisinde de­ğerlendirilip yorumlanmasıdır. Yetenek; bireyin öğrenme, iş yapabilme ve uyum gücüdür.

Mesleki Deneyim Paylaşma

Belli bir eğitimle kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı, in­sanlara yararlı mal üretmek, hizmet vermek ve karşılığında para ka­zanmak için yapılan, kuralları belirlenmiş işe meslek denir. Meslek ve iş genellikle birbirine karıştırılan iki kavramdır. Meslek, yukarıda belirtildiği gibi bir kimsenin hayatını kazanmak için yaptığı, kuralları belirlenmiş ve belli bir eğitimle kazanılan sistemli etkinlikler bütünü­dür. Meslek, belli bir tür alanda etkinlikte bulunabilme gücüdür. İş ise belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. Bir kimsenin mesleği olabilir ama işi olmayabilir. Bir işinin olması bireyin mesleği olduğu anlamına da gelmez. İş sahibi olmak hayatım idame ettirmek için ne kadar önemli olsa da asıl olan meslek sahibi olmaktır. Kişi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mesleğini seçtiğinde yaptığı işte mutlu

olmakta, bu olumlu durum hayatının diğer alanlarına yansımaktadır. Kişi kendine uygun mesleği seçmediğinde ise bütün yaşamını etkileyen stresle başa çıkmak zorunda kalmaktadır.