İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Güvenliği ve Kalite Müşteri Memnuniyeti

1. Acil Durum ve İş Sağlığı Güvenliği Talimatı

Çalışma hayatında işveren ile çalışan arasındaki iş ilişkisini düzen­leyen iki önemli kanun vardır. 4857 sayılı iş kanunu(2003) ve 6331 Sa­yılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu(2012) Bu iki kanun ile çalışanların iş hayatındaki tüm yasal haklan güvence altına alınmıştır. Bu kanunlar aynı zaman da İş kazaları ve meslek hastalıkları konusundaki yasal dü­zenleme işveren ve çalışanlara bazı yükümlülükler getirmişlerdir.

1-İşveren Genel Yükümlülüğü; 6331 Sayılı kanun Madde 4 te 1-İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yü­kümlü olup bu çerçevede;

  1. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır
  2. İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyul­madığını izler, denetler ve uygunsuzluklarıngiderilmesini sağlar.

c) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve ge­reçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışma­lar yapar.

ç) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve
özel tehlike bulunan yerlere girmemesi içingerekli tedbirleri alır.

d)Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır.

2- İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, iş­verenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

3-Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, iş­verenin sorumluluklarını etkilemez.

4- İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanla­ra yansıtamaz.

2-Acil Durumlar; işçileri, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı koruyarak, ruh ve beden bütünlüklerini sağlamaktır. Kuruluşta oluşabi­lecek acil durum niteliğindeki olaylara karşı; kuruluşa, kişilere ve çev­reye gelebilecek olası zararları en az seviyeye indirmek için gerçekleş­tirilecek faaliyetleri belirlemektir. Yöneticiler, sorumluluk alanında yer alan ve yeni alınacak elemanlara bu prosedürde yer alan ilgili konular hakkında bilgi vermek ve belirlenen düzenlemelere uyulmasına sağ­lamakla yükümlüdür. Kuruluşta gerçekleşebilecek tüm acil durumları kapsamaktadır. Acil Durum Yönetimi kapsamında; büyük endüstriyel kazalar, doğal afetler, sabotaj (saldın) gibi dış etkenlerden meydana ge­len tehlikeler dikkate alınır. Bu prosedürün yürütülmesinden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu sorumludur. Acil Durum Yönetiminin etkinliği ve sürekliliğinin sağlanmasından İdari İşler Müdürlüğü sorumludur.

Araçlarda mutlaka yangın söndürme tüpü olmalıdır. Çalışanların yangın söndürme tüpünün kullanımı konusunda hazırlanmış olan ta­limatları okuyup, bilgi sahibi olmalı ve gerektiğin de kullanabilmeli­dir. Araç içinde mutlaka ilkyardım çantası olmalıdır. Önemli diğer bir husus ta aranacak acil telefon numaraları da araçta hazır ve görülecek uygun bir yere aşılmalıdır.

3-Çalışma Ortamı; Sürücülerin çalışma ortamı denilince sürücü için risk seviyesinin maksimum seviyede olduğu trafikte geçirdiği za­mandır. Sürücülere trafik eğitimi işe ilk girdiğinde ve devam eden çalış­ma hayatında altı ayda bir farkmdalık eğitimi şeklinde yenilenmelidir. Bu eğitimler sonunda mutlaka yazılı talimat ta verilmelidir. Araç ile ilgili bakımları zamanında yapılmalı ve tüm teknik donanımları kontrol edilmelidir. Sürücüler yol güzergâhı ile ilgili düzenli bilgi almalıdırlar. Seyir halindeyken mesafeye bakılmaksızın defansif sürücülük önlem­lerini alıyor olması gerekmektedir

Araç ile İlgili Güvenlik Ekipmanları; Gerekli tüm ekipmanlar bu­lunmalıdır, temiz ve çalışır durumda tutulmalıdır. Eksik veya kusurlu ekipman hemen değiştirilmelidir. Daima güvenli park alanları kulla­nın. Korumalı ve gözetim altındaki parkların kullanılması zorunludur. Yüklü olduğunda kamyonunuzu hiçbir zaman yalnız bırakmayın. Tüm uzun ve aynı zamanda gecelik durmalar, önceden belirlenmiş kamyon parklarında veya bu amaçla yapılmış ve çalıştırılan benzeri yerlerde ya­pılmalıdır. Şoförler, araçlarını çalışma günleri sırasında özellikle yüklü olduğunda, mümkün olduğu kadar yalnız bırakmaktan kaçınmalıdır. Bir araç geceleyin yüklenmiş ise, sürücü zamana bakmadan operasyon departmanını veya operasyon yetkilisini bilgilendirmelidir. Refakatçi-siz araçlar kilitlenmelidir.

Kabinin Düzenli; Kabininizin daima düzenli ve temiz olduğundan emin olun. Yanınıza alman veya kabine konulan aşağıda yazılı cihazlar;

-Buzdolapları

-Televizyonlar

-Radyolar

-Kahve makinaları

Yangın söndürücüler, vb. uygun biçimde sabitlenmeli ve güvenceye alınmalıdır.

Kişisel Kazalar; Herhangi bir çalışanının yaralanması veya mülke hasarı kapsayan bütün kazalar, bir üst amire rapor edilmeli ve bir Kaza Raporu hazırlanmalıdır. Kaza yapılmamış olsa da kaza ile burun buruna gelindiyse bu olay olarak mutlak raporlanmalıdır. Unutmayın sizin son anda kurtulduğunuz kazada bir başkası kurtulmayabilir.

4-Çalışanların Yükümlülükleri; 19. MADDE

  1. Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve iş­verenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hare­ketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlıklarını ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.
  2. Çalışanların, işveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğ­rultusunda yükümlülükleri şunlardır:

a) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, taşıma ekipmanı ve diğer üretim araçlarını kurallara uygun şekilde kullanmak,

bunların güvenlik donanımlarını doğru olarak kullanmak, keyfi olarak çıkarmamak ve değiştirmemek.

  • Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımı doğru kullan­mak ve korumak.

c) Kendi görev alanında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için
işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.ç) Teftişe yetkili makam tarafından işyerinde tespit edilen noksanlık ve mevzuata aykırılıkların giderilmesi konusunda, işveren ve çalışan temsilcisi ile iş birliği yapmak.

d) İş yerinde ki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.